Ateliers voor werknemersvorming vzw is de syndicale vormingsinstelling van het ACV en Beweging.net. De missie van Ateliers is om mensen samen te brengen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.

Door versterking van competenties en expertises krijgen deelnemers meer greep op hun leef- en werkomgeving en kunnen ze constructief deelnemen aan het publieke debat rond levenskwaliteit, sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.

Door ontmoeting slaan we bruggen tussen diverse groepen, door uitwisseling groeit begrip, samenwerking en een gedeelde visie op de samenleving en de toekomst.

Leergroepen groeien samen in het proces van zien, oordelen en handelen. Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de gedragenheid om maatschappelijke verandering vorm te geven.

onze visie

Onze samenleving verandert voortdurend. Waar mensen samenleven, van de wijk over het werk tot de wereld, zijn afspraken en keuzes nodig. Wij geloven dat die het beste in overleg tot stand komen.

Daarom willen we mensen via vorming en ontmoeting versterken met kennis, competenties en expertise om deel te nemen aan een kwaliteitsvol overleg. Zo kunnen ze meer impact krijgen op hun leef- en werkomgeving.

Niet-formeel en informeel leren bereiken we het meest efficiënt en het meest effectief door in divers samengestelde groepen te vertrekken vanuit concrete ervaringen. We gaan aan de slag met wat deelnemers inbrengen, als startpunt, als uitwisseling en als aanknopingspunt voor vormingsinhouden.

We onderschrijven de Universele Rechten van de Mens. De samenleving willen we rechtvaardiger, socialer en duurzamer maken, met sterke betrokkenheid en zeggenschap van alle mensen.

onze thema's

Burgers in precaire woon- en werksituaties

Ateliers heeft bijzondere aandacht aan kennis-, expertise-en competentieversterking voor kwetsbare groepen en voor wie de rol dreigt te lossen, bijvoorbeeld in precaire werk-, woon-of leefomstandigheden.

Burgers die geen directe collega’s of soms weinig sociale contacten hebben, zoals zelfstandigen zonder personeel, uitzendkrachten. Ook jongeren in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt, duaal lerenden, mensen die in precaire woonsituaties leven of mensen die omwille van digitale ongeletterdheid aansluiting missen. We willen hen versterken, zowel via onze brede werking, als via specifieke initiatieven.

Digitale participatie en inclusie

Wie elke vorm van digitale competentie mist, krijgt het almaar moeilijker om de rol niet te lossen. De digitale kloof heeft een veel bredere reikwijdte dan louter het hebben of het niet hebben van digitale competenties.

Wie geen basishandelingen met een smartphone of computer kan uitvoeren, die dreigt uit de boot te vallen. Daarom vinden we het onze taak om burgers waar nodig te laten bijbenen. Enkel zo zal de premisse van digitale geletterdheid, die nodig is om onze missie en het leren van andere competenties ten volle te verwezenlijken, geen drempel vormen.

Via specifieke brede en open vormingen willen we de digitale kloof dichten, inclusief en vooral wat betreft de drempels voor een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt, de samenleving en het publieke debat dichten.

Psychosociaal welzijn

Het aantal psychosociale problemen in ons land blijven stijgen. Burgers en syndicale afgevaardigden krijgen vragen over psychosociale aandoeningen, zoals burn-out en depressies.

Die vragen gaan naast werk gerelateerde klachten, ook over niet-werk gerelateerde oorzaken en gevolgen van psychosociale problemen. Sommige vragen gaan nog breder, naar zingeving, het leven, de samenleving. Niet zelden komen mensen met vragen na traumatische gebeurtenissen, zoals ontslag, ziekte en verlies of na ingrijpende wijzigingen zoals echtscheiding, fusie, overname of herstructurering.

We organiseren vormingen over tal van onderwerpen in de sfeer van het psychosociale welbevinden van mensen. We leiden geen mensen op om hulpverlener te worden, wel om competent en constructief een gesprek over deze moeilijke onderwerpen aan te gaan, zowel op persoonlijk vlak als op organisatorisch vlak.

Hoe kan je een moeilijk gesprek voeren en hoe kan een organisatie een preventief beleid ontwikkelen?

Industrie 4.0

Technologische vooruitgang verandert ook de maakindustrie. Begrippen als artificiële intelligentie, meet-, tracking-en regelapparatuur, 3D-printing en wearables zijn geen vakjargon meer. Zij zullen de komende jaren de samenleving en de arbeidsmarkt grondig veranderen.

De precieze gedaante van ‘industrie 4.0’mag dan nog niet vaststaan, wat wel vaststaat, is dat de bedrijven, de samenleving en de arbeidsmarkt serieuze veranderingen zullen ondergaan. Andere manieren van arbeidsorganisatie zullen op een gedragen manier vorm gegeven moeten worden. Ook de arbeidsomstandigheden, de arbeidsverhoudingen en zelfs de arbeidsvoorwaarden zullen bij de geleidelijke opmars van ‘industrie 4.0’ sterk wijzigen.

Wij willen door middel van vorming burgers, werknemers en hun vertegenwoordigers klaarstomen om de veranderende wereld mee vorm te geven en wel zo dat elk belang wordt meegenomen, inclusief de levenskwaliteit van mensen.